Regulamin zakupów na www.lapisart.pl

1. Definicje

–  Serwis  witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym www.lapisart.pl oferująca produkty poligraficzno-reklamowe oraz posiadająca wbudowany moduł zamówień służący do składania zamówień i zarządzania nimi w czasie rzeczywistym.

– Administrator – właściciel Serwisu www.lapisart.pl lub osoba upoważniona przez niego do zarządzania Serwisem

–  Użytkownik  osoba fizyczna zarejestrowana w bazie użytkowników

–  Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zamawiająca produkty w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

– Sprzedawca – właściciel serwisu www.lapisart.pl prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Lapisart Paweł Niemirowicz, ul. Odrowąża 9/300, 03-310 Warszawa, NIP 113-068-54-74, REGON 015441043

– Zamówienie – formalne zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, momentem jego złożenia jest spełnienie przez Klienta wszystkich kryteriów wymaganych dla produktu w szczególności wysłanie poprawnie przygotowanych plików do druku

– Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 9-17

2. Warunki wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień w Serwisie oraz warunki ich realizacji i dostawy. Zasady prywatności oraz przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności serwisu. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia zawarte w tych dokumentach.
 2. Właścicielem Serwisu jest Paweł Niemirowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lapisart Paweł Niemirowicz z siedzibą przy ul. Odrowąża 9/300, 03-310 Warszawa
 3. Oferta produktowa Serwisu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w myśl Art. 71 Kodeksu Cywilnego
 4. Możliwość składania zamówień w Serwisie posiadają wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zamawiające produkty w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej poprzez reprezentanta będącego Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik oświadcza, że posiada umocowanie do podjęcia czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy sprzedaży. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności podejmowane w imieniu osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 5. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w Serwisie jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Blokada może również zostać założona jeżeli działania Użytkownika spowodują zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu lub utrudnienie dostępu do Serwisu dla innych Użytkowników.

3. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia mogą zostać przesyłane on-line przez moduł zamówień i wprowadzane do Serwisu przez Administratora
 2. Do złożenia zamówienia wymagane są: Dane Fakturowe (Klienta), wybór metody dostawy, wybór punktu odbioru lub adresu dostawy oraz wybór formy płatności.
 3. Aktualnie obowiązujące ceny są umieszczone w Serwisie w momencie złożenia zamówienia. Cena podawana za nakład dotyczy druku jednego wzoru projektowego w określonej ilości sztuk. Nie ma możliwości podziału nakładu na mniejsze partie różnych wzorów projektowych.
 4. Zamówienia złożone po godz. 15.30 zostają akceptowane do realizacji w następnym dniu roboczym.
 5. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie osiągnęło jeszcze statusu “w realizacji”.
 6. Wszystkie pliki przysłane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu stanowią własność Klienta. Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przesyłanych materiałów.
 7. Sprzedawca przyjmuje do druku pliki w formacie pdf.
 8. Pliki przesyłane przez Serwis są weryfikowane pod kątem odpowiedniego formatu, spadów drukarskich oraz właściwej rozdzielczości map bitowych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazywania poszczególnych elementów lub całości procesu produkcji wyselekcjonowanym przez siebie podwykonawcom bez informowania o tym Klienta
 10. Na stronie internetowej serwisu podawany jest termin wysyłki lub odbioru osobistego dla poszczególnych produktów. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową wraz z wyjaśnieniem.

4. Warunki dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy lub przesyłki kurierskiej na wskazany przez Klienta adres.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient ma prawo wyboru formy dostawy. Aktualnie dostępne formy dostawy znajdują się w Serwisie w  zakładce “Sposoby dostawy”
 3. Opłaty za dostawę znajdują się w Serwisie w  zakładce ” Sposoby dostawy “
 4. Wszystkie produkty zapakowane są w opakowania kartonowe i są należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 5.  W Serwisie podawana jest prognozowana data dostawy, której ostateczne dotrzymanie zależy od terminowej dostawy przez firmę kurierską.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie paczki przekazanej do przewozu firmie kurierskiej.
 7. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem następuje w momencie fizycznego odbioru towaru z siedziby Sprzedawcy lub od przedstawiciela firmy kurierskiej.

5. Warunki płatności

 1. Ceny główne podane w cenniku są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).Cena brutto umieszczona jest mniejszym drukiem pod ceną netto.
 2. Aktualnie dostępne formy płatności znajdują się w Serwisie w zakładce “Formy płatności”
 3. Klient zobowiązuje się od odbioru zamówionego towaru oraz uiszczenia opłaty w wybranej przez siebie formie w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę
 4. Płatności przedpłatą w formie zwykłego przelewu lub przelewu on-line Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia oraz przesłać potwierdzenie poprzez wgranie potwierdzenia przez panel klienta. Sprzedawca ma prawo uzależnić rozpoczęcie realizacji zlecenia od zaksięgowania wpłaty na jego koncie firmowym
 5. Płatności gotówką Klient zobowiązany jest dokonać w momencie odbioru towaru z wyznaczonego punktu odbioru lub kurierowi w momencie dostawy. Sprzedawca może zażądać wpłaty części należności w formie zaliczki przed rozpoczęciem realizacji.
 6. Jeżeli Klient uzyskał prawo płatności przelewem z odroczonym terminem zobowiązuje się dokonać jej w wyznaczonym na fakturze terminie. Kredyt kupiecki przyznawany jest indywidualnie dla każdego Klienta. Sprzedawca może odmówić przyznania kredytu lub jego odnowienia bez podania przyczyny w szczególności jeżeli Klient w przeszłości nie regulował swoich zobowiązań terminowo wobec Sprzedawcy lub innych podmiotów gospodarczych.

6. Reklamacje

 1. Klient jest zobowiązany sprawdzić w terminie 2 dni roboczych od odbioru czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz obowiązującymi normami.
 2. Reklamacje można składać mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Należy szczegółowo opisać podstawę reklamacji.
 3. Sprzedawca może zażądać zwrotu reklamowanej partii towaru jeżeli nie jest wstanie w inny sposób zweryfikować zasadności reklamacji.
 4. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca może zażądać zwrotu całości reklamowanej partii towaru na swój koszt w wyznaczony przez siebie sposób. W przypadku odmowy wydania reklamowanego towaru reklamacja zostaje anulowana.
 5. Standardową procedurą przy uznanej reklamacji jest przedruk lub poprawa reklamowanego towaru. Strony mogą ustalić inną formę rekompensaty z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć 100% wartości reklamowanego towaru.
 6. Ze względu na specyfikę druku na maszynach offsetowych z palety kolorów CMYK reklamacje dotyczące kolorystyki będą uwzględniane tylko jeśli przed drukiem zostanie dostarczony do siedziby Sprzedawcy proof cyfrowy będący wyznacznikiem kolorystyki produktu
 7. Sprzedawca nie gwarantuje powtarzalności kolorów druku w przypadku powtórnego zamówienia danego projektu jeśli Klient nie dostarczy wzoru do druku przed złożeniem zamówienia.
 8. Reklamację na wycięcie produktu poligraficznego można składać jeżeli rozbieżność pomiędzy przygotowanym projektem a otrzymanym wydrukiem jest większa niż 2,5mm.
 9. Reklamację na składanie produktu poligraficznego można składać jeżeli rozbieżność pomiędzy przygotowanym projektem a otrzymanym wydrukiem jest większa niż 1mm.
 10. Nie podlega reklamacji efekt pękania papieru w miejscu załamania, szczególnie widoczny w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską.
 11. Do reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki należy dołączyć protokół spisany w obecności kuriera doręczającego przesyłkę.
 12. Czas rozpatrywanie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 5 Dni Roboczych.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

7. Postanowienia końcowe

 1. Dla spraw nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające z tytułu umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.